Ekologické předpisy

Nejzákladnější výtah předpisů týkajících se ekologického včelařství.

Osobou podnikající v ekologickém zemědělství je ekologický zemědělec, výrobce biopotravin, osoba uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu, výrobce nebo dodavatel biokrmiv a výrobce nebo dodavatel ekologického rozmnožovacího materiálu, ekologický chovatel ryb, ekologický pěstitel hub, ekologický sběrač volně rostoucích rostlin, ekologický chovatel včel.
Osobou uvádějící biopotraviny nebo bioprodukty do oběhu je obchodník s biopotravinami nebo bioprodukty, dovozce a vývozce biopotravin a bioproduktů z/do třetích zemí.
Ekologický chovatel včel může, ale nemusí být ekologickým zemědělcem, nemusí mít ekofarmu. Je to šance pro včelaře, kteří chovají včely na území vyhovujícím nařízení Komise (ES) č. 889/2008, v platném znění (např. velkých ekofarem nebo na území CHKO, Národních parků apod.).

nařízení rady (es) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007
o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1), vzhledem k těmto důvodům:

Článek 14 Pravidla živočišné produkce

ix) včelíny jsou umístěny v oblastech, které zajišťují zdroje nektaru a pylu tvořené převážně ekologicky pěstovanými plodinami nebo případně přirozenou vegetací nebo lesy či plodinami, jež nejsou ekologicky udržovány, ale jsou ošetřovány pouze metodami s nízkým dopadem na životní prostředí. Včelíny musí být dostatečně vzdáleny od zdrojů, které by mohly způsobit kontaminaci produktů včelařství nebo špatný zdravotní stav včel, x) úly a materiály používané ve včelařství jsou vyrobeny převážně z přírodních materiálů, xi) usmrcení včel v plástech je jako metoda spojená se sklizní včelařských produktů zakázáno;

nařízení komise (es) č. 889/2008 ze dne 5. září 2008,
kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o ekologickou produkci, označování a kontrolu
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,
s ohledem na Smlouvu o založení Evropského Společenství,
s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 834/2007 ze dne 28. června 2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č. 2092/91 (1), a zejména na čl. 9 odst. 4, čl. 11 druhý pododstavec, čl. 12 odst. 3, čl. 14 odst. 2, čl. 16 odst. 3 písm. c), čl.17 odst. 2, čl. 18 odst. 5, čl. 19 odst. 3 druhý pododstavec, čl. 21 odst. 2, čl. 22 odst. 1, čl. 24 odst. 3, čl. 25 odst. 3, článek 26, čl. 28 odst. 6, čl. 29 odst. 3 a čl. 38 písm. a), b), c) a e) a článek 40 uvedeného nařízení,
vzhledem k těmto důvodům:

Článek 13 Zvláštní požadavky a podmínky umístění ve včelařství
1. Včelíny jsou umístěny tak, aby se v okruhu tří kilometrů zdroje nektaru a pylu skládaly převážně z ekologicky pěstovaných plodin a/nebo z přirozené vegetace a/nebo z plodin ošetřovaných metodami s malým dopadem na životní prostředí, odpovídajícími metodám, které jsou popsány v článku 36 nařízení Rady (ES) č. 1698/2005 (16) nebo v článku 22 nařízení Rady 1257/1999 (17), které nemohou mít dopad na ekologický charakter včelařské produkce. Výše uvedené požadavky se nevztahují na oblasti, v nichž neprobíhá doba květu, nebo na období zimního spánku včel.
2. Členské státy mohou určit oblasti nebo území, kde není možné provozovat včelařství podle pravidel ekologické produkce.
3. Úly jsou v zásadě vyrobeny z přírodních materiálů nezávadných z hlediska znečištění životního prostředí ani z hlediska včelařských produktů.
4. Včelí vosk určený pro nové podkladové plásty pochází z jednotek ekologické produkce.
5. aniž je dotčen článek 25, smějí být v úlech používány pouze přírodní látky, jako jsou propolis, vosk a rostlinné oleje.
6. Při vytáčení medu se zakazuje používání chemicky syntetizovaných odpuzovačů.
7. Použití plástů s plodišti k vytáčení medu je zakázáno.
(16) Úř. věst. L 277, 21.10.2005, s. 1. (17) Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 80.

Článek 18 Zacházení se zvířaty
3. Mrzačení včel jako například přistřihování křídel včelím královnám je zakázáno.

Článek 19 Krmiva z vlastního zemědělského podniku nebo z jiných zdrojů
3. V případě včel jsou na konci produkčního období v úlech ponechány dostatečné zásoby medu a pylu pro přezimování. Umělá výživa včelstev je povolena, pokud je přežití úlů ohroženo podnebnými podmínkami. Jako umělá výživa jsou povoleny med, cukrový sirup nebo cukr z ekologické produkce.

Článek 25 Zvláštní pravidla pro prevenci nákaz a veterinární péči ve včelařství
1. Za účelem ochrany rámků, úlů a plástů zejména před škůdci jsou povoleny pouze přípravky proti hlodavcům (používají se pouze v pastích) a příslušné produkty uvedené v příloze II.
2. Je povoleno fyzikální ošetření pro dezinfekci včelínů, například pomocí páry nebo přímého plamene.
3. likvidace samčího plodiště se povoluje pouze za účelem izolace varroázy.
4. Pokud přes všechna preventivní opatření včelstva onemocní nebo se nakazí, jsou okamžitě ošetřena a případně mohou být umístěna do izolovaných včelínů.
5. Veterinární léčivé přípravky se smí v ekologickém včelařství používat pouze v případě, že příslušné použití povolil členský stát v souladu s příslušnými předpisy Společenství nebo vnitrostátními předpisy splňujícími právo Společenství.
6. Kyselina mravenčí, mléčná, octová a šťavelová a menthol, thymol, eukalyptol nebo kafr se mohou používat v případě nakažení varroázou.
7. Pokud je léčba prováděna pomocí chemicky syntetizovaných alopatických přípravků, léčená včelstva se na dobu léčby umísťují do izolovaných včelínů a veškerý vosk se vyměňuje za vosk pocházející z ekologického včelařství. Od tohoto okamžiku se na včelstva vztahuje roční období přechodu podle čl. 38 odst. 3.
8. Požadavky stanovené v odstavci 7 se nevztahují na produkty uvedené v odstavci 6.

Článek 44 Používání včelího vosku z konvenční produkce
V případě nových zařízení nebo během období přechodu může být včelí vosk z konvenční produkce používán pouze v případě, že: a) včelí vosk z ekologické produkce není na trhu dostupný; b) je doloženo, že není kontaminován látkami, které nejsou povoleny pro ekologickou produkci, a c) pochází z víček buněk.